کتب دکتر مهدی خدامیان‌

راهی به سوی روشنایی

کتب دکتر مهدی خدامیان‌

راهی به سوی روشنایی

کتب  دکتر مهدی خدامیان‌

گر عشق نباشد به چه کار آید دل...
تو به زندگی ام معنا داده ای

ای مهتاب مدینه!
فدایت شوم!
"خدامیان" ...